Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[Lập trình thi đấu cơ bản] Phần 3: Testing và Debugging

Ở phần trước, chúng ta đã bàn về cách để làm sao giải một bài toán cho hợp lí và hiệu quả. Tuy nhiên, như đã nói cho dù bạn có là thần thánh phương nào thì những lỗi trong chương trình mà bạn viết ra là khó có thể tránh khỏi. Vì vậy, ở phần này chúng ta sẽ bàn về cách …