Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link đề bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/NETWRKNB/ Đề bài : Những ngày nghỉ tại NTU là thời gian để ANHNT ngẫm nghĩ về các cấu trúc mạng máy tính. Mạng mà ANHNT đang nghiên cứu gồm có 𝑛 máy tính đánh số từ 1 tới 𝑛 và 𝑛 − 1 dây...
Link đề bài gốc : http://www.vnoi.info/problems/show/KQUERY/ Đề bài : Truy vấn-k Cho một dãy n phần tử a1, a2, …, anvà một số các truy vấn-k. Một truy vấn-k là một bộ ba (i, j, k) (1 ≤ i ≤ j ≤ n). Với mỗi truy vấn-k (i, j, k),...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/COND/ Đề bài: Xét một tập N đối tượng có thể so sánh được (2<=n<=10). Giữa 2 đối tượng a và b có thể tồn tại 1 trong 3 quan hệ phân loại: a = b; a < b; a > b; Như vậy, với 3 đối...
Link đề bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/VECTOR/ Đề bài: Trong mặt phẳng tọa độ có N véc tơ. Mỗi một véc tơ được cho bởi hai chỉ số x và y. Tổng của hai véc tơ (xi, yi) và (xj, yj) được định nghĩa là một véc tơ (xi+ xj, yi+ yj)....
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/NKLEAVES/ Một ngày thu đẹp trời, Radu và Mars nhận ra rằng khu vườn của họ chứa đầy lá rụng. Họ quyết định gom lá thành đúng K đống lá. Biết rằng khu vườn có dạng một đường thẳng. 2 người đã thiết lập một hệ tọa...
Link đề bài: http://www.vnoi.info/problems/show/RELINETS/ Đề bài: Cho đồ thị n đỉnh m cạnh mỗi cạnh có trọng số c. Bạn phải tạo 1 đồ thị sao cho bỏ đi 1 cạnh bất kì đồ thị vẫn liên thông. trọng số của đồ thị = tổng các trọng số cạnh. Tính...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/NETACCEL/ Đề bài : Cho mạng máy tính gồm N máy và M liên kết hai chiều giữa các máy. Các máy được đánh số từ 1 đến N. Máy của Bờm là máy 1 còn máy của Cuội là máy N. Mỗi đường nối cần...
Link bài gốc : http://www.vnoi.info/problems/show/CHAIN/ Đề bài : Cho 3 loại động vật A, B, C. A ăn B, B ăn C, C ăn A. Có n con vật, mỗi con là 1 trong 3 loại trên. Có 2 thông tin : 1 x y : x, y chung 1...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/PBCDEM/ Đề bài : Đếm số dãy tăng dần(độ dài dãy phải >=2)có các phần tử nguyên dương mà tổng đúng bằng n Giới hạn n<=4000 Dữ liệu vào Ghi duy nhất số n Dữ liệu ra Ghi ra số cách. Solution : http://simizer.com/q8H Code :...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/MILITARY/ Đề bài “Tôi vẫn nhớ chiến trường Điện Biên năm đó rất ác liệt, rất nhiều người lính đã ngã xuống. Tại vùng căn cứ này, địch cho xây dựng lô cốt, hàng rào dây thép gai rất nhiều , vòng trong nối vòng ngoài, tạo thành...