Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link gốc http://vnoi.info/problems/show/FLOW1/ Đề bài Cuộc thi giao lưu “Tết Ta Tin (TTT)” giữa hai đội Sư Phạm (SP) và Tổng Hợp (TH) có m bài toán tin học, mỗi đội có n học sinh tham dự. Các bài toán được đánh số từ 1 đến m và các học...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/C11PNUM/ Đề bài Cho 2 số nguyên N và K (1 <= N <= 264- 1, 3 <= K <= 10). Tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá N và là tích của K số nguyên tố liên tiếp. Input Dòng đầu là số nguyên T...
Link đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/BINARY2/. Đề bài : Đề bài tương tựSPBINARY, nhưng giới hạn lớn hơn Cho 2 số n và k ( 2<=k <= n <= 10^6) Hãy đếm xem có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài n mà không có quá k số 0 hoặc k...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/BASEH/. Đề bài : Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],…,a[n] và hai số K,H được xác định như sau: a[1]=1. Nếu K chẵn thì a[K] = H * a[K / 2]. Nếu K lẻ thì a[K] = H * a[(K - 1) / 2] + 1. Các...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/LEM7/ Đề bài Một công ty gồm một số phòng, mỗi phòng gồm 1 số lãnh đạo và 1 số nhân viên, trong phòng không có ai vừa là lãnh đạo vừa là nhân viên. Không có 2 người nào cùng thuộc 2 phòng khác nhau. Mỗi...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/MINK/ Đề bài: Dạo này tivi cũng đang chiếu phim Lục Vân Tiên , sẵn tiện lấy luôn làm tiêu đề .Lục Vân Tiên cũng giống Samurai Jack , bị Quan Thái Sư đẩy vào vòng xoáy thời gian và bị chuyển tới tương lai của những...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/QTDIVSEQ/ Đề bài: Cho dãy A gồm n số nguyên A1, A2,… , Anvà số nguyên dương k. Hỏi có bao nhiêu cách chia dãy A thành k đoạn liên tiếp có tổng bằng nhau (mỗi đoạn có ít nhất 1 phần tử) ? Input Dòng đầu:...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/MTOTALF/ Để quản lý nước cho đàn bò, FJ đã vẽ bản đồ đường ống gồm N (1<=N<=700) ống trong trang trại mà nối bể nước với các chuồng. FJ thấy rằng các đường ống có kích thước khác nhau và được nối một cách rất kỳ lạ. Do...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/NKFLOW/ Trong lý thuyết đồ thị, mạng luồng là một đồ thị có hướng, trong đó mỗi cạnh có một độ thông qua và một giá trị luồng. Lượng luồng trên mỗi cạnh không được vượt quá độ thông qua của cạnh đó. Lượng luồng đi vào một đỉnh...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/PALINY/ Cho xâu S. Tìm xâu đối xứng dài nhất gồm các kí tự liên tiếp trong S Input Dòng 1: N (số ký tự của xâu S; N<=50 000) Dòng 2: Xâu ký tự độ dài N Output 1 dòng duy nhất gồm độ dài của xâu đối...