Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Link đề bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/KBUILD/ Đề bài : Vì lo lắng Pirate sẽ buồn chán khi một thân một mình ở đảo hoang, bạn gái Pirate từ trong đất liền dự định sang chơi với anh ấy. Pirate đang sinh sống trên một quần đảo gồm N đảo. Vì...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/DHEXP/ Đề bài : Một dãy gồm n số nguyên không âm a_1, _a_2,…, an_ được viết thành một hàng ngang, giữa hai số liên tiếp có một khoảng trắng, như vậy có tất cả (n­-1) khoảng trắng. Người ta muốn đặt _k dấu cộng và...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/C11BC2/ Đề bài : Một ngày đẹp trời nọ, trên vương quốc của các Coders 2011, bỗng xuất hiện 1 lão phù thủy độc ác, lão phù thủy sirDat_LS đã có âm mưu thôn tính đất nước của đức vua vodanh9x. Lão phù thủy này rất...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/V8ORG/ Đề bài : Ở một đất nước nọ, lực lượng an ninh vừa phát hiện một tổ chức đối lập. Tổ chức đối lập này được tổ chức chặt chẽ, bao gồm mạng lưới thành viên và chỉ huy ở các cấp bậc khác nhau....
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/DQUERY/ Đề bài : Cho một dãy số n phần tử a1, a2, …, an và một số các truy vấn-d. Một truy vấn-d là một cặp (i, j) (1 ≤ i ≤ j ≤ n). Với mỗi truy vấn-d (i, j), bạn cần trả về...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/NKCITY/ Đề bài : Nước Anpha đang lập kế hoạch xây dựng một thành phố mới và hiện đại. Theo kế hoạch, thành phố sẽ có N vị trí quan trọng, được gọi là N trọng điểm và các trọng điểm này được đánh số từ...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/QMAX2/ Đề bài : Giống bài QMAX (http://vnoi.info/problems/show/QMAX/) . Input n: số phần tử của dãy (n <= 50000).- m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000). +) biến đổi có dạng: 0 x y value +) câu hỏi có dạng : 1...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/QMAX/ Đề bài : Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0. Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị....
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/HEAP1/ Đề bài Một người nông dân muốn cắt 1 thanh gỗ có độ dài L của mình thành N miếng , mỗi miếng có độ dài là 1 số nguyên dương A[i] ( A[1] + A[2] + … A[N] = L ) . Tuy nhiên...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/LQDGONME/ Đề bài: Cho m dãy là hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên Tìm độ dài dãy con chung dài nhất của m dãy đó Input Dòng đầu chứa số hai số nguyên n và m (1≤n≤1000,1≤m≤10) M dòng sau mỗi dòng chứa n...