Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] APIO10A - Commando

Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/APIO10A/

Đề bài :

Cho 1 dãy N số nguyên. Một hàm số bậc 2 : f(x) = a * x ^ 2 + b * x + c. Phân dãy trên thành các đoạn liên tiếp sao cho tổng các hàm f trên các dãy là lớn nhất (giá trị f của 1 dãy là f(x) với x là tổng của dãy đó).

Input format :

  • Dòng đầu là số test case T
  • Mỗi test case gồm 3 dòng :
    • Dòng đầu là số nguyên dương N - số phần tử của dãy.
    • Dòng 2 là 3 số nguyên a, b, c.
    • Dòng còn lại gồm n số x1, x2, …, xn là n phần tử của dãy.

Output format :

  • Mỗi test case gồm 1 dòng, là kết quả của bài toán.

Giới hạn :

T<=3

n ≤ 1, 000, 000,

−5 ≤ a ≤ −1

b ≤ 10, 000, 000
c ≤ 10, 000, 000

1 ≤ xi ≤ 100.

Input:

3
4 
-1 10 -20 
2 2 3 4 
5
-1 10 -20
1 2 3 4 5
8
-2 4 3
100 12 3 4 5 2 4 2

Output:

9
13
-19884

Solution: http://viahold.com/1uCj

Code: http://viahold.com/1tt2