Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] AREA - Diện tích hình chữ nhật

Link bài gốc:

http://vnoi.info/problems/show/AREA/

Đề bài:

Trên mặt phẳng toạ độ người ta vẽ ra N hình chữ nhật . Hãy tính diện tích che phủ bởi N hình chữ nhật này , biết rằng N hình chữ nhật này song song với 2 trục Ox và Oy .

Input

Dòng 1 : số nguyên N ( 1 ≤ N ≤ 10000 ) .N dòng tiếp theo , mỗi dòng gồm 4 số nguyên x1 , y1 , x2 , y2 tương ứng là toạ độ góc trái dưới và góc phải trên của hình chữ nhật thứ i.( 0 ≤ x1 ≤ x2 ≤ 30000 , 0 ≤ y1≤ y2 ≤ 30000 ) .

Output

Gồm 1 dòng ghi ra diện tích phủ bởi N hình chữ nhật.

Ví dụ:

Input:

2
10 10 20 20
15 15 25 30

Output:

225 

Solution:

Tham khảo tại: http://viahold.com/1OtE

Code:

Tham khảo tại: http://viahold.com/1Orx