Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] BINARY - Số nhị phân có nghĩa

Đề: http://vnoi.info/problems/show/BINARY/

Cho số nguyên không âm N (N < 2^31). Hãy xác định xem trong phạm vi từ 0 tới N có bao nhiêu số mà trong dạng biểu diễn nhị phân của nó có đúng K chữ số 0 có nghĩa.

Ví dụ: N = 18, K = 3 có 3 số:

  • 8 = 1000
  • 17 = 10001
  • 18 = 10010

Input

Gồm một số dòng, mỗi chứa hai số nguyên N và K cách nhau một dấu cách.

Output

Ứng với mỗi bộ N, K ở Input đưa ra số lượng tìm được.

Example

Input:

18 3

8 1
    
Output:
3

4

Hướng dẫn

http://simizer.com/uaT

WARNING!!! suy nghĩ kĩ trước khi đọc code

Code

http://simizer.com/ubX