Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] BYTESH1 - Filchs Dilemna

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/BYTESH1/

Đề bài :

Cho 2 loại gạch : 1x2, hình chữ L (gồm 3 ô vuông). đếm số cách xếp gạch để lấp đầy hình chữ nhật 2xN ô.

Input :

  • Dòng đầu là số T (1 <= T <= 100)
  • T dòng tiếp theo gồm 1 số N (1 <= N <= 10 ^ 6)

Output :

  • Gồm T dòng : mỗi dòng là kết quả của bài toán lấy phần dư cho 10^4.

Solution : http://kaitect.com/53C

Code : http://kaitect.com/54H