Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] C11CAL - Tính toán

Link đề bài:

http://vnoi.info/problems/show/C11CAL/

Đề bài:

Cho N, k, tính (1^k + 2^k + …. + N^k) mod 1000000007.

Giới hạn : 1 <= N <= 109, 1 <= k <= 50.

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa 2 số N, k là những bộ test của bài

Output

Ghi ra kết quả ứng với mỗi bộ test

Solution:

http://simizer.com/eKO

Code:

http://simizer.com/eKw