Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] C11PNUM - Số nguyên tố!

Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/C11PNUM/

Đề bài

Cho 2 số nguyên N và K (1 <= N <= 264- 1, 3 <= K <= 10). Tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá N và là tích của K số nguyên tố liên tiếp.

Input

  • Dòng đầu là số nguyên T tương ứng với số bộ test (1 <= T <= 15)
  • T dòng tiếp theo mỗi dòng là 1 cặp số (N, K) cách nhau 1 dấu cách

Output

  • Gồm T dòng là kết quả của T bộ test tương ứng, nếu không tìm được số thỏa mãn in ra -1

Solution

Here

Code mẫu

Here