Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] CHAIN - Strange Food Chain

Link bài gốc : http://www.vnoi.info/problems/show/CHAIN/

Đề bài :

Cho 3 loại động vật A, B, C. A ăn B, B ăn C, C ăn A.

Có n con vật, mỗi con là 1 trong 3 loại trên.

Có 2 thông tin :

  • 1 x y : x, y chung 1 loại
  • 2 x y : x ăn y

Các thông tin có thể đúng hoặc sai. Thông tin bị sai khi là 1 trong các trường hợp sau:

  • x hoặc y > n
  • x có thể ăn x
  • thông tin này xung đột với các thông tin đúng khác.

Input :

  • Dòng đầu tiên là t - số testcase
  • t dòng tiếp theo : gồm n, k - số loại động vật, số thông tin. k dòng tiếp theo là 3 số D x, y (1 <= D <= 2) là các thông tin.

Output :

Gồm t dòng, mỗi dòng là số thông tin bị sai.

Solution : http://simizer.com/vNo

Code : http://simizer.com/vYb