Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] COLOREC - VOI 2011 Hình chữ nhật bốn màu

Link đề bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/COLOREC/

Đề bài :

Trên mặt phẳng tọa độ Đề các vuông góc Oxy cho n điểm phân biệt Ai(xi, yi) i = 1, 2, 3, …, n.   Mỗi điểm Ai được tô bởi màu Ci thuộc {1, 2, 3, 4}. Ta gọi hình chữ nhật bốn màu là hình chữ nhật thỏa mãn hai điều kiện sau:

  • Bốn đỉnh của hình chử nhật là bốn điểm trong n điểm đã cho và được tô bởi bốn màu khác nhau.
  • Các cạnh của hình chử nhật song song với một trong hai trục tọa độ.

Yêu cầu:

Cho biết tọa độ và màu của n điểm, hãy đếm số lượng hình chữ nhật bốn màu.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (4 <= n <= 10^5) là số lượng điểm trên mặt phẳng.
  • Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa ba số nguyên xi, yi, ci (|xi|, |yi| <= 200)  là thông tin về tọa độ và màu của điểm thứ i (i = 1, 2, 3, .., n).
  • Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả:

Ghi ra trên một dòng số lượng hình chữ nhật đếm được.

Ví dụ:

input 
7
0 0 1
0 1 4
2 1 2
2 -1 3
0 -1 1
-1 -1 4
-1 1 1

output
2

Ràng buộc:50% số test ứng với 50% số điểm của bài có 4 <= n <= 100

Solution :

Tham khảo tại : http://dataurbia.com/16nV

Code :

Tham khảo tại : http://dataurbia.com/16oZ