Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] DQUERY - D-query

Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/DQUERY/

Đề bài :

Cho một dãy số n phần tử a1, a2, …, an và một số các truy vấn-d. Một truy vấn-d là một cặp (i, j) (1 ≤ i ≤ j ≤ n). Với mỗi truy vấn-d (i, j), bạn cần trả về số phần tử phân biệt nằm trong dãy con ai, ai+1, …, aj.

Input

  • Dòng 1: n (1 ≤ n ≤ 30000).
  • Dòng 2: n số a1, a2, …, an (1 ≤ ai ≤ 106).
  • Dòng 3: q (1 ≤ q ≤ 200000), số lượng truy vấn-d.
  • Trong q dòng sau, mỗi dòng chứa 2 số i, j biểu thị một truy vấn-d (1 ≤ i ≤ j ≤ n).

Output

Với mỗi truy vấn-d (i, j), in ra số phần tử phân biệt thuộc dãy con ai, ai+1, …, aj trên một dòng.

Ví dụ

Input

5
1 1 2 1 3
3
1 5
2 4
3 5

Output

3
2
3 

Solution

Tham Khảo Tại : http://dataurbia.com/12ZO

Code

Tham Khảo Tại : http://dataurbia.com/12Yx