Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] ETF

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/ETF/

Đề bài :

φ(n) là số số nguyên tố cùng nhau với n.

Cho nhiều testcase, tính giá trị φ(n)

Solution:

http://simizer.com/eoe

Code:

http://simizer.com/ep6