Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] INCSEQ - Increasing Subsequences

Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/INCSEQ/

Đề bài :

Cho 1 dãy N phần tử (1 <= N <= 10^4). Đếm số dãy con tăng độ dài k (1 <= k <= 50 && k <= N).

Input :

  • Dòng đầu gồm 2 số n, k
  • N dòng tiếp theo gồm số của dãy.

Output :

  • Gồm 1 dòng là kết quả của bài toán.

Example :

Input:
4 3
1
2
2
10

Output:
2

Solution: http://dataurbia.com/f8E

Code: http://dataurbia.com/f8q