Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] INCVN - INCSEQ VN

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/INCVN/

Đề bài:

Cho 1 dãy số gồm N(0 < N ≤ 10000) số tự nhiên S1,S2,…,Sn (0 ≤ S[i] ≤ 100000), Hãy đếm số lượng dãy con tăng có độ dài K(0 < k ≤ 50).

Input

Dòng đầu tiên là hai số tự nhiên N và K. N dòng tiếp sau mô tả dãy S.

Output

Số lượng dãy con thỏa mãn theo Module 5000000.

Solution: http://adf.ly/1ni7cn

Code: http://adf.ly/1ni6lP