Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] INTEGER7 - Integers

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/INTEGER7/

Đề bài :

Tìm hai số nguyên không âm x1 và x2 thỏa mãn a1 * x1 + b1 = a2 * x2 + b2 và x1 + x2 là nhỏ nhất. Biết rằng luôn tồn tại số x1, x2 thỏa mãn.

Input

Gồm 1 dòng 4 số nguyên a1, b1, a2, b2 (các số nguyên không âm trong phạm vi [0..2^31 - 1]).

Output

Ghi ra 2 số x1, x2 thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Solution : http://dataurbia.com/iKQ

Code : http://dataurbia.com/iJF