Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] KGSS - Maximum Sum

Đề: http://vnoi.info/problems/show/KGSS/

Cho N<=1e5 số. cho Q<=1e5 truy vấn

Có 2 loại truy vấn:

  • U i x: đổi phần tử tại vị trí i thành x
  • Q x y: tìm tổng của phần tử lớn nhất và lớn nhì trong đoạn x đến y

Example

Input:
5
1 2 3 4 5
6
Q 2 4
Q 2 5
U 1 6
Q 1 5
U 1 7
Q 1 5

Output:
7
9
11
12

Hướng dẫn

http://viahold.com/1T8P

Code

http://viahold.com/1T8q