Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] KQUERY - K-query

Link đề bài gốc : http://www.vnoi.info/problems/show/KQUERY/

Đề bài :

Truy vấn-k

Cho một dãy n phần tử a1, a2, …, anvà một số các truy vấn-k. Một truy vấn-k là một bộ ba (i, j, k) (1 ≤ i ≤ j ≤ n). Với mỗi truy vấn-k (i, j, k), bạn phải trả về số phần tử lớn hơn k nằm trong dãy con ai, ai+1, …, aj.

Dữ liệu

  • Dòng 1: n (1 ≤ n ≤ 30000).
  • Dòng 2: n số a1, a2, …, an(1 ≤ ai≤ 10^9).
  • Dòng 3: q (1 ≤ q ≤ 200000), số truy vấn-k.
  • Trong q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số i, j, k thể hiện một truy vấn-k (1 ≤ i ≤ j ≤ n, 1 ≤ k ≤ 10^9).

Kết quả

  • Với mỗi truy vấn-k (i, j, k), in ra số phần tử lớn hơn k trong dãy con ai, ai+1, …, aj trên một dòng.

Ví dụ

Dữ liệu
5
5 1 2 3 4
3
2 4 1
4 4 4
1 5 2 

Kết quả
2
0
3 

Solution :

Tham khảo tại : http://dataurbia.com/2pH

Code :

Tham khảo tại : http://dataurbia.com/2sa