Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] KSEQ1 - Dãy số 1

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/KSEQ1/

Đề bài :

Cho một dãy số A1 …. An Yêu cầu: tìm số K lớn nhất sao cho tồn tại dãy chỉ số i1 < i2 < … < i2k thỏa mãn Ai1 < Ai( k + 1 ) ; Ai2 < Ai( k + 2 ) …… Aik < Ai2k

Dữ liệu

Dòng đầu ghi số nguyên dương N.

Dòng sau ghi N số Ai ( 1 ≤ i ≤ N ).

Kết quả :

Ghi trên một dòng số K lớn nhất tìm được.

Giới hạn :

N ≤ 300 ; 1 ≤ Ai ≤ 10000.

Example :

Dữ liệu:

7

1 2 3 4 5 6 7

Kết qủa

3

Solution : http://viahold.com/13wy

Code : http://viahold.com/13x5