Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] LATGACH4

Link đề bài:

http://vnoi.info/problems/show/LATGACH4/

Đề bài:

Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<10^9). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ). T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng lấy phần dư cho 111539786.

Solution:

http://simizer.com/eyK

Code:

http://simizer.com/ezN