Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] LEM5 - ARITHMETIC PROGRESSION

Đề: http://vnoi.info/problems/show/LEM5/

Cho 1 dãy gồm N số nguyên Ai. Một cấp số cộng là 1 dãy con B của dãy A thoả mãn: B[i]= B[i-1]+ D ( D là công sai & 1 <= D <= 100 )

Yêu cầu: Bạn hãy tìm 1 cấp số cộng dài nhất

Input

Dòng 1: N ( 1 <= N <= 10^5)

N dòng tiếp theo: dòng thứ i là số nguyên Ai( |Ai| <= 10^9)

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là số phần tử của cấp số cộng dài nhất tìm được

Example

Input:

10 
1
10
3
20
5
30
7
9
40
11

Output:

6

Hướng dẫn

http://dataurbia.com/ZI

Code

http://dataurbia.com/Zr