Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] LQDGONME - Dãy con chung dài nhất (new ver)

Link đề gốc:

http://vnoi.info/problems/show/LQDGONME/

Đề bài:

Cho m dãy là hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên

Tìm độ dài dãy con chung dài nhất của m dãy đó

Input

Dòng đầu chứa số hai số nguyên n và m (1≤n≤1000,1≤m≤10)

M dòng sau mỗi dòng chứa n số nguyên là dãy hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên

Output

Đưa là độ dài lớn nhất của dãy con chung

Ví dụ:

Input:
5 3
1 5 3 4 2
1 3 4 2 5
3 1 5 4 2
Output:
3

Dãy con chung dài nhất là 1,4,2

Solution:

Tham khảo tại: http://dataurbia.com/zd4

Code:

Tham khảo tại: http://dataurbia.com/yUI