Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] MATSUM - Matrix Summation

Link đề bài: http://www.vnoi.info/problems/show/MATSUM/

Đề bài:

Cho ma trận N x N (N <= 1028). Có nhiều lệnh :

  • “SET x y num” - gán ô (x, y) = num
  • “SUM x1 y1 x2 y2” - tính tổng hình chữ nhật góc trái trên (x1, y1), góc phải dưới (x2, y2)
  • “END” - kết thúc testcase

Input:

  • Dòng đầu, t là số testcase
  • Mỗi testcase, dòng đầu là số N, các dòng tiếp theo là các lệnh

Output:

Trong mỗi testcase, mỗi dòng là kết quả của lệnh “SUM”. ỗi testcase cách nhau 1 dòng.

Solution: http://dataurbia.com/1ADj

Code: http://dataurbia.com/1ABu