Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] MBEEWALK - Bee Walk

Link đề gốc:

http://vnoi.info/problems/show/MBEEWALK/

Đề bài:

Đếm số cách đi của của 1 con ong. Nó bắt đầu từ tổ của nó, đi ra ngoài và đi về tổ ở bước thứ n. Ở mỗi ô, nó có thể đi sang 1 trong 6 ô kề cạnh.

Input

Dòng đầu ghi số test, mỗi dòng tiếp theo là 1 test, gồm 1 số n, 1 ≤ n ≤ 14.

SAMPLE INPUT
2
2
4

Output

Mỗi kết quả ghi trên 1 dòng, kết quả <= 2^31.

SAMPLE OUTPUT
6
90

Solution:

Tham khảo tại: http://viahold.com/1Xdu

Code:

Tham khảo tại: http://viahold.com/1XcT