Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] MSTRING - String problem

Link đề bài gốc:

http://vnoi.info/problems/show/MSTRING/

Đề bài:

Cho hai xâu A và B. Tính độ dài của xâu con đài nhất của A mà không là xâu con của B. Xâu con không nhất thiết phải gồm các kí tự liên tiếp.

Input

Hai dòng là hai xâu A, B, độ dài <=1000, chỉ gồm các chữ cái ‘a’..’z’.

Output

In ra độ dài nhỏ nhất tìm được

Ví dụ:

Sample input 1
 
banana 
anbnaanbaan 
 
Sample output 1
 
5 
 
(eg. banna) 

Sample input 2
 
babab 
babba 
 
Sample output 2
 
3 
 
(eg. aab) 

Solution:

Tham khảo tại: http://viahold.com/1Xew

Code:

Tham khảo tại: http://viahold.com/1XTW