Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] NK05MNIM - Bốc sỏi

Link đề gốc:

http://vnoi.info/problems/show/NK05MNIM/

Đề bài:

Hai bạn Nam và Mai cùng chơi một trò chơi với n đống sỏi. Luật chơi như sau:

  • Hai bạn sẽ lần lượt đi. Bạn Mai là người đi trước
  • Trong mỗi lượt đi, bạn đi sẽ được quyền bốc một số sỏi bất kỳ từ một đống nhất định và phải bốc tối thiểu là 1 viên sỏi.
  • Bạn nào bốc phải viên sỏi cuối cùng là người thua cuộc

Bạn hãy giúp Mai xác định xem bạn ấy có thể thắng được trong trò chơi hay không

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một nguyên t là số bộ test. Các dòng sau là t bộ test.

Mỗi bộ test bao gồm:

  • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n (n<=100) là số đống sỏi
  • Dòng thứ hai gồm n số nguyên a1, a2, a3,… , an, ngăn cách nhau bởi một khoảng trắng. Số nguyên ai cho biết số lượng viên sỏi có trong đống thứ i (1<=ai<=100)

Kết qủa

Với mỗi bộ test, in ra 1 nếu bạn Mai thắng, -1 nếu bạn Mai thua

Ví dụ:

Input
2
4
30 4 19 75
3
1 4 5
Output
1
-1

Solution

Tham khảo tại: http://viahold.com/1ugl

Code

Tham khảo tại: http://viahold.com/1uSb