Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] NKINV - Dãy nghịch thế

Link bài gốc:

http://vnoi.info/problems/show/NKINV/

Đề bài:

Cho một dãy số a1.. aN. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và a[u ] > a[v]. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương N.
  • N dòng sau mỗi dòng ghi một số ai( 1 ≤ i ≤ N ).

Kết qủa

Ghi trên một dòng số M duy nhất là số nghịch thế.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 60000
  • 1 ≤ ai≤ 60000

Ví dụ:

Input:

3
3
1
2

Output:

2

Solution:

Tham khảo tại: http://viahold.com/1XHB

Code:

Tham khảo tại: http://viahold.com/1X4L