Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] PALINY - Palindrome dài nhất

Đề: http://vnoi.info/problems/show/PALINY/

Cho xâu S. Tìm xâu đối xứng dài nhất gồm các kí tự liên tiếp trong S

Input

Dòng 1: N (số ký tự của xâu S; N<=50 000)

Dòng 2: Xâu ký tự độ dài N

Output

1 dòng duy nhất gồm độ dài của xâu đối xứng dài nhất

Example

Input:
5
abacd

Output:
3

Hướng dẫn

http://viahold.com/NCj

Code

http://viahold.com/NHI