Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] PBCDEM - Đếm dãy

Đề bài :

Đếm số dãy tăng dần(độ dài dãy phải >=2)có các phần tử nguyên dương mà tổng đúng bằng n

Giới hạn

n<=4000

Dữ liệu vào

Ghi duy nhất số n

Dữ liệu ra

Ghi ra số cách.

Solution : http://simizer.com/q8H

Code : http://simizer.com/q9D