Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] PERREC - Perfect Rectangles

Đề:http://vnoi.info/problems/show/PERREC/

Cho 1 bảng kích thước N * N được chia thành các ô vuông đơn vị. Mỗi ô vuông có thể có màu đen hoặc trắng. Bây giờ, định nghĩa 1 hình chữ nhật tốt là 1 hình chữ nhật có các cạnh song song với cạnh của bảng và chỉ chứa các ô vuông màu trắng. 1 hình chữ nhật được gọi là hoàn hảo, nếu nó là 1 hình chữ nhật tốt, và không tồn tại 1 hình chữ nhật tốt nào khác chứa nó (tức không thể mở rộng hình chữ nhật này sang trái, phải, trên hay dưới).

Yêu cầu: Xác định số hình chữ nhật hoàn hảo của bảng đã cho.

Lưu ý:

Để giảm kích thước của input, bảng sẽ được tô màu theo quy tắc sau:

 • Ban đầu bảng chỉ chứa các ô vuông màu trắng.
 • Sinh 2 dãy số X và Y độ dài m theo quy tắc.
 • X[0] = x0 mod N, Y[0] = y0 mod N.
 • X[i] = (X[i – 1] * a + b) mod N, Y[i] = (Y[i – 1] * c + d) mod N với 1 <= i < m.

trong đó x0, y0, a, b, c, d, m là các số được cho trước, và P mod Q kí hiệu là phần dư của phép chia P cho Q.

 • Tô đen các ô có tọa độ (X[0],Y[0]), (X[1],Y[1]),…, (X[m – 1],Y[m – 1]). (Tọa độ của bảng được đánh số từ 0 đến N – 1 theo thứ tự từ trái qua phải, và từ trên xuống dưới).

Input:

 • 1 dòng duy nhất gồm 8 số nguyên N,m,x0,a,b,y0,c,d như mô tả trong đề bài.

Output:

 • 1 dòng duy nhất ghi ra số lượng hình chữ nhật hoàn hảo thu được.

Giới hạn:

 • 0 < N <= 2000.
 • 1 <= m <= 4000000.
 • 0 <= a, b, c, d, x0, y0 <= 2000.
 • Time limit: 5s.
input
5 1 2 0 0 2 0 0

output
4

input
4 4 0 1 1 0 1 1

output
6

input
10 20 4 76 2 6 2 43

output
12

Hướng dẫn:

http://simizer.com/tLj

!!!!!Waring !!!!! suy nghĩ trước khi đọc code

Code

http://simizer.com/olO