Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] QBPAL - Đếm chuỗi đối xứng

Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBPAL/

Trong một buổi học viết chữ, Bờm phát hiện trong một số từ khi bỏ đi một số ký tự thì đọc ngược hay đọc xuôi đều giống nhau.

Ví dụ từ IOICAMP, khi xóa đi các chữ cái C,A,M,P, thì còn lại IOI là một từ đối xứng.

Bờm cảm thấy thú vị, và cậu tiếp tục thử xóa các ký tự khác, kết quả là có thêm nhiều từ đối xứng nữa: II, I, O, C… Nhưng nếu với một từ dài, cứ thử từng cách xóa như vậy thì thật mất thời gian. Bạn hãy viết chương trình giúp Bờm tính số cách xóa sao cho từ thu được đối xứng. Hai cách xóa chỉ khác nhau bởi thứ tự xóa các ký tự thì coi như trùng nhau.

Input

Một dòng duy nhất là từ cần tính số cách xóa, từ này chỉ chứa các chữ cái in hoa A, B, .., Z. ( Độ dài từ không quá 120 )

Output

Một số duy nhất là số cách xóa.

Ví dụ

Input:

IOICAMP
Output:

9

Solution:

Tham khảo tại: http://dataurbia.com/3OO

Code:

Tham khảo tại: http://dataurbia.com/3PP