Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] QBSEGPAR - VOI05 Phân đoạn

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/QBSEGPAR/

Đề bài :

Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an và số nguyên dương k. Ta gọi k-phân đoạn của dãy số đã cho là cách chia dãy số đã cho ra thành k đoạn, mỗi đoạn là một dãy con gồm các phần tử liên tiếp của dãy. Chính xác hơn, một k-phân đoạn được xác định bởi dãy chỉ số

1 <= n1 < n2 < n3 < … < nk = n

Đoạn thứ i là dãy con ani-1+1, ani-1+2, …, ani, i=1, 2, ..k. Ở đây quy ước n0=0

Yêu cầu:

Hãy xác định số M nhỏ nhất để tồn tại k-phân đoạn sao cho tổng các phần tử trong mỗi đoạn đều không vượt quá M.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k (1≤ k ≤ n ≤ 15000).

Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa số nguyên ai ( ai ≤ 30000), i =1, 2, …, n.

Các số cạnh nhau trên một dòng trong file dữ liệu cách nhau ít nhất một dấu cách.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là giá trị M tìm được.

Input:
9 4
1
1
1
3
2
2
1
3
1

Output:
5

Solution:

http://viahold.com/1S0g

Code:

http://viahold.com/1S1A