Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] QMAX - Giá trị lớn nhất

Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/QMAX/

Đề bài :

Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0.

Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị.

Cho q câu hỏi, mỗi câu có dạng (u, v): cho biết phần tử có giá trị lớn nhất thuộc đoạn [u, v]

Giới hạn

n, m, q <= 50000

k > 0

Giá trị của một phần tử luôn không vượt quá 2^31-1

Input

Dòng 1: n, m

m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v, k cho biết một phép biến đổi

Dòng thứ m+2: p

p dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v cho biết một phép biến đổi

Output

Gồm p dòng chứa kết quả tương ứng cho từng câu hỏi.

Example

Input:
6 2
1 3 2
4 6 3
1
3 4
Output:
3

Solution

Tham Khảo Tại : http://dataurbia.com/zzQ

Code

Tham Khảo Tại : http://dataurbia.com/zrZ