Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] QTREE

Link bài tập gốc (tiếng Anh)

http://www.vnoi.info/problems/show/QTREE/

Đề bài (tiếng Việt):

Bạn được cho một đồ thị dạng cây có N đỉnh và N - 1 cạnh được đánh số bắt đầu từ 1. Bạn được yêu cầu thực hiện các truy vấn sau:

  • CHANGE i ti : đổi trọng số của cạnh thứ i thành ti
  • QUERY a b : tìm trọng số lớn nhất trong các cạnh trên đường đi từ a tới b

Input

Dòng đầu tiên là một số nguyên t thể hiện số test case (t <= 20). Với mỗi test case:

  • Dòng đầu tiên là một số nguyên N (N <= 10000), N - 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên a, b, c thể hiện cạnh nối giữa 2 đỉnh a, b có trọng số c (c <= 1000000)
  • Các dòng tiếp theo chứa các truy vấn “CHANGE i ti” và “QUERY a b”

Test case kết thúc khi xuất hiện truy vấn “DONE”.

Có 1 dòng trống giữa các test case.

Output

Với mỗi truy vấn “QUERY”, in ra một số nguyên là kết quả của truy vấn đó.

Solution

http://simizer.com/1EY

Code mẫu

http://simizer.com/1II