Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] RELINETS - Reliable Nets

Link đề bài: http://www.vnoi.info/problems/show/RELINETS/

Đề bài:

Cho đồ thị n đỉnh m cạnh mỗi cạnh có trọng số c. Bạn phải tạo 1 đồ thị sao cho bỏ đi 1 cạnh bất kì đồ thị vẫn liên thông. trọng số của đồ thị = tổng các trọng số cạnh. Tính trọng số bé nhất của đồ thị đảm bảo yêu cầu bài toán.

Input:

Gồm nhiều test case: n, m - số đỉnh và số cạnh. m = n = 0 => kết thúc bộ test. m dòng tiếp theo, u - v - w là cạnh nối đỉnh u - v có trọng số w

Output:

Mỗi test case gồm 1 dòng : Nếu có đáp án thì xuất : “The minimal cost for test case p is c.” - p là thứ tự của test case, c là đáp án của bài toán. Ngược lại, xuất : “There is no reliable net possible for test case p.”.

Giới hạn:

n <= 15, m <= 20

Solution: http://dataurbia.com/5x3

Code: http://dataurbia.com/5y8