Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] TRAKA - TRAKA

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/TRAKA/

Đề bài:

Có N người thợ, M chiếc xe. Người thứ i hoàn thành việc sửa bộ phận xe mình phụ trách với tốc độ T[i]. Xe thứ j có độ rắc rối là F[j]. Thời gian người thứ i cửa xong bộ phận người i phụ trách trên xe j trong thời gian T[i] * F[j]. Các công việc được thực hiện theo thứ tự từ người 1 -> n. Người i làm việc liên tục ko đc dừng lại(tức là sửa xong xe i thì đến xe i + 1). Với mỗi thời điểm t, mỗi chiếc xe chỉ được sửa bởi tối đa 1 người. Tính thời điểm bé nhất để n người sửa xong m chiếc xe.

Dữ Liệu:

  • Dòng đầu gồm 2 số nguyên N (1 <= N <= 100 000) - số người thợ, M (1 <= M <= 100 000) - số chiếc xe cần sửa.
  • Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo là T[i] - tốc độ sửa xong bộ phận người i phụ trách.
  • Dòng thứ j trong m dòng tiếp theo là F[j] - độ rắc rối của chiếc xe thứ j.

Kết quả:

  • Gồm 1 dòng là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

Input:

3 3
2
1
1
2
1
1

Output:

11

Solution: http://vializer.com/1MsR

Code: http://vializer.com/1K5j