Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] VECTOR - Tổng vector

Link đề bài gốc:

http://vnoi.info/problems/show/VECTOR/

Đề bài:

Trong mặt phẳng tọa độ có N véc tơ. Mỗi một véc tơ được cho bởi hai chỉ số x và y. Tổng của hai véc tơ (xi, yi) và (xj, yj) được định nghĩa là một véc tơ (xi+ xj, yi+ yj). Bài toán đặt ra là cần chọn một số véc tơ trong N véc tơ đã cho sao cho tổng của các vec tơ đó là véc tơ (U, V).

Yêu cầu: Đếm số cách chọn thoả mãn yêu cầu bài toán đặt ra ở trên.

Input

Dòng thứ nhất ghi số N (0 ≤ N ≤ 30).

N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi các số nguyên xi, yi lần lượt là hai chỉ số của véc tơ thứ i. (|xi|, |yi| ≤ 100).

Dòng cuối cùng ghi số hai số nguyên U V (|U|, |V| ≤ 109).

Output

Gồm một số duy nhất là số cách chọn thoả mãn.

Ví dụ:

Input:
4
0  0
-1  2
2  5
3  3
2  5
Output:
4

Solution:

Tham khảo tại: http://dataurbia.com/Flk

Code:

Tham khảo tại: http://dataurbia.com/Fkv

(Code đã được nộp và AC trên SPOJ, sử dụng bộ dịch của C++11)