Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] VMUNCH - Gặm cỏ

Link gốc

http://vnoi.info/problems/show/VMUNCH/

Đề bài

Bessie rất yêu bãi cỏ của mình và thích thú chạy về chuồng bò vào giờ vắt sữa buổi tối.

Bessie đã chia đồng cỏ của mình là 1 vùng hình chữ nhật thành các ô vuông nhỏ với R (1 <= R <= 100) hàng và C (1 <= C <= 100) cột, đồng thời đánh dấu chỗ nào là cỏ và chỗ nào là đá. Bessie đứng ở vị trí R_b,C_b và muốn ăn cỏ theo cách của mình, từng ô vuông một và trở về chuồng ở ô 1,1 ; bên cạnh đó đường đi này phải là ngắn nhất.

Bessie có thể đi từ 1 ô vuông sang 4 ô vuông khác kề cạnh.

Dưới đây là một bản đồ ví dụ [với đá (’*’), cỏ (’.’), chuồng bò (‘B’), và Bessie (‘C’) ở hàng 5, cột 6] và một bản đồ cho biết hành trình tối ưu của Bessie, đường đi được dánh dấu bằng chữ ‘m’.

Input

 • Dòng đầu là N, M (N <= 800, M là số lượng liên lạc 1 chiều)

 • Một số dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 2 số u , v cho biết học sinh u có thể gửi tin tới học sinh v

Output

 • Gồm 1 dòng ghi số học sinh cần thầy nhắn tin.

Ví dụ

Input

5 6
B...*.
..*...
.**.*.
..***.
*..*.C

Output

9

Giải thích

  Bản đồ        Đường đi tối ưu
1 2 3 4 5 6 <-cột   1 2 3 4 5 6 <-cột
1 B . . . * .      1 B m m m * .
2 . . * . . .      2 . . * m m m
3 . * * . * .      3 . * * . * m
4 . . * * * .      4 . . * * * m
5 * . . * . C      5 * . . * . m

Solution

http://viahold.com/1TQx

Code mẫu

http://viahold.com/1TOv