Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] VOTREE - Cây

Link Bài Gốc : http://vnoi.info/problems/show/VOTREE/

Đề Bài :

Cho cây gồm N đỉnh, có gốc ở đỉnh 1. (N ≤ 70,000). Bạn cần trả lời Q truy vấn, mỗi truy vấn gồm 2 số u, v. Bạn cần tìm đỉnh xa gốc nhất, mà là tổ tiên của tất cả các đỉnh u, u+1, …, v.

Input

 • Dòng 1: Số nguyên dương N và Q.
 • N-1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên dương u và v, thể hiện có 1 cạnh nối giữa 2 đỉnh u và v. (u ≠ v, 1 ≤ u, v ≤ N).
 • Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương u và v (1 ≤ u ≤ v ≤ N), thể hiện 1 truy vấn.

Output

Với mỗi truy vấn, in ra 1 dòng duy nhất là đáp số của truy vấn.

Giới hạn

 • Trong 30% số test, 1 ≤ N, Q ≤ 1000.
 • Trong tất cả các test, 1 ≤ N, Q ≤ 70,000.
 • Thời gian chạy: 1s. Thời gian chạy cho test ví dụ: 0.5s

Chú ý:

 • Trong thời gian thi, bài của bạn chỉ được chấm với test đề bài.
 • Nếu bài của bạn chạy đúng trên máy mình, nhưng sai khi nộp lên SPOJ, bạn có thể kiểm tra ở ideone. Chú ý khi submit lên ideone, để chế độ Secret để người khác không đọc được code của bạn.

Ví dụ

Input:
5 3
1 2
2 3
3 4
3 5
2 5
1 3
4 5

Output:
2
1
3

Giải Thích Ví Dụ :

null

 • Truy vấn 1: Tìm tổ tiên chung gần nhất của các đỉnh được đánh số từ 2 đến 5, ở đây có thể thấy 2 là tổ tiên chung gần nhất của các đỉnh 2,3,4,5.
 • Truy vấn 2: Tìm tổ tiên chung gần nhất của các đỉnh được đánh số từ 1 đến 3, ở đây có thể thấy 1 là tổ tiên chung gần nhất của các đỉnh 1,2,3.
 • Truy vấn 3: Tìm tổ tiên chung gần nhất của các đỉnh được đánh số từ 4 đến 5, ở đây có thể thấy 3 là tổ tiên chung gần nhất của các đỉnh 4,5.

Solution:

Tham khảo tại : http://simizer.com/w59

Code:

Tham khảo tại : http://simizer.com/w8B