Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] VOXOR - XOR dãy số

Đề: http://vnoi.info/problems/show/VOXOR/

Cho dãy A gồm N số nguyên không âm. Ta lần lượt thực hiện Q thao tác trên tập hợp này:

 • XOR x: Với mọi i, Ai = Ai xor x
 • FIND k: Tìm số lớn thứ k trong dãy A.

Yêu cầu: Thực hiện các truy vấn trên.

Input

Dòng đầu tiên ghi 2 số N và Q.

Dòng thứ hai ghi N số là giá trị ban đầu của dãy A.

Tiếp theo là Q dòng, mỗi dòng ghi 1 trong 2 loại truy vấn.

Output

Với mỗi truy vấn loại FIND, in ra kết quả tìm được.

Giới hạn

Subtask 1 (25%)

 • N, Q ≤ 5000
 • 0 ≤ Ai ≤ 10^9
 • 0 ≤ x ≤ 10^9.

Các subtask 2, 3 và 4 tiếp theo đều có

 • N ≤ 10^5
 • Q ≤ 10^5
 • 0 ≤ Ai ≤ 10^9

Subtask 2 (40%)

 • 0 ≤ x ≤ 100

Subtask 3 (10%):

 • 0 ≤ x ≤ 10^9
 • x luôn có dạng 2k

Subtask 4 (25%):

 • 0 ≤ x ≤ 10^9

Ví dụ

Input:
4 9
1 2 3 4
FIND 1
FIND 2
FIND 3
FIND 4
XOR 6
FIND 1
FIND 2
FIND 3
FIND 4
Output:
4
3
2
1
7
5
4
2

Giải thích

Trước truy vấn XOR 6, dãy số là 1 2 3 4.

Sau truy vấn XOR 6, dãy số là 7 4 5 2.

Hướng dẫn

http://viahold.com/1Pt2

code

http://viahold.com/1Ptx