Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

[SPOJ] VOLIS - Dãy con không giảm dài nhất

Link đề: http://vnoi.info/problems/show/VOLIS/

Tóm tắt:

cho 1 dãy a1 ,a2 ,…, an; với 1 số trong dãy, ta có thể tự nhiên cộng hoặc trừ đi một số d cho trước. nhiệm vụ của ta là tìm dãy con không giảm dài nhất có thể tạo thành sau khi thay đổi tùy ý.

Giới Hạn

  • 0 < N ≤ 1000.
  • 0 ≤ D ≤ 10^9.
  • 0 ≤ a[i] ≤ 10^9.
  • Trong 30% số test, D = 0.

Example

Input:

4 1

6 4 3 2

Output:

3

Giải thích: Có thể biến đổi dãy thành 6 3 3 3.

Hướng dẫn

http://simizer.com/szz

Code

http://simizer.com/ROJ