Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag algorithm

Cho một bài toán đơn giản sau: Tính giá trị của \( (3 * 10 ^ 9) * (3 * 10 ^ 9) \), lấy mod \( 10 ^ 9 \). Ta có thể nhanh chóng tính ra kết quả của phép toán này bằng việc mod cả hai giá...