Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag bignum

Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/PBCDEM/ Đề bài : Đếm số dãy tăng dần(độ dài dãy phải >=2)có các phần tử nguyên dương mà tổng đúng bằng n Giới hạn n<=4000 Dữ liệu vào Ghi duy nhất số n Dữ liệu ra Ghi ra số cách. Solution : http://simizer.com/q8H Code :...