Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag bit

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/NKLUCK/ Đề bài : Hôm nay là bữa học đầu tiên của lớp đội tuyển sau khi đón chào năm mới 2014. Thầy đã cho các học sinh của mình ăn chơi một ngày. Để lấy hên đầu năm mới thầy đã ghi lên n mẫu...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/QBSEGPAR/ Đề bài : Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an và số nguyên dương k. Ta gọi k-phân đoạn của dãy số đã cho là cách chia dãy số đã cho ra thành k đoạn, mỗi đoạn là một dãy con gồm các phần...
Link đề bài: http://www.vnoi.info/problems/show/MATSUM/ Đề bài: Cho ma trận N x N (N <= 1028). Có nhiều lệnh : “SET x y num” - gán ô (x, y) = num “SUM x1 y1 x2 y2” - tính tổng hình chữ nhật góc trái trên (x1, y1), góc phải dưới (x2,...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/BGMINE/ Đề bài : Trên một con đường biểu diễn như trục số thực có n mỏ vàng đánh số từ 1 tới n. Mỏ thứ i nằm ở tọa độ xi, có tổng trữ lượng vàng là gi, trong mỏ còn có lượng đá đủ...
Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/INCSEQ/ Đề bài : Cho 1 dãy N phần tử (1 <= N <= 10^4). Đếm số dãy con tăng độ dài k (1 <= k <= 50 && k <= N). Input : Dòng đầu gồm 2 số n, k N dòng tiếp theo gồm...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/KMEDIAN/ Đề bài (tiếng Anh, không nói cũng biết =)) ) Farmer John has lined up his N (1 ≤ N ≤ 100,000) cows in a row to measure their heights; cow i has height H_i (1 ≤ H_i ≤ 1,000,000,000) nanometers. FJ believes in precise measurements! He...