Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag bitmask

Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBGAME/ Đề bài: Ngày nay các nhà khoa học đã nghĩ ra 1 trò chơi trên ma trận rất thú vị. Thông qua đó có thể đo IQ một cách khá hiệu quả. Trò chơi được mô tả như sau: Bạn có 1 ma trận A kích...
Link đề bài: http://www.vnoi.info/problems/show/RELINETS/ Đề bài: Cho đồ thị n đỉnh m cạnh mỗi cạnh có trọng số c. Bạn phải tạo 1 đồ thị sao cho bỏ đi 1 cạnh bất kì đồ thị vẫn liên thông. trọng số của đồ thị = tổng các trọng số cạnh. Tính...
Link đề gốc http://vnoi.info/problems/show/MIXUP2/ Đề bài: Mỗi trong N cô bò (4 <= N <= 16) của bác John có một số seri phân biệt S_i (1 <= S_i <= 25,000). Các cô bò tự hào đến nỗi mỗi cô đều đeo một chiếc vòng vàng có khắc số seri...