Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag centroid-decomposition

Link đề gốc http://vnoi.info/problems/show/LQDRACE/ Đề bài Kết hợp với IOI, thành phố Pattaya sẽ tổ chức cuộc đua: Olympic quốc tế về đua tốc độ (IOR) 2011. Là nhà tổ chức, chúng ta phải tìm ra vòng đua tốt nhất cho cuộc thi tốc độ này. Ở vùng Pattaya-Chonburi, có...
Link bài tập gốc (tiếng Anh) http://www.vnoi.info/problems/show/QTREE5/ Đề bài (tiếng Việt) Cho 1 cây với N đỉnh được đánh số từ 1 đến N. Ta định nghĩa dist(a, b) là số lượng cạnh trên đường đi từ đỉnh a đến đỉnh b. Mỗi nút có một màu, đen hoặc trắng....