Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag cpp-cơ-bản - page 2

Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 17: Tham chiếu và con trỏ. Tác dụng của con trỏ. Bài toán đặt ra từ bài viết về vòng lặp và mảng, đó là lưu trữ thông tin của cư dân thành phố Hà Nội. Ta có thể thiết kế một vài mảng...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 16: Các giá trị kiểu kí tự. Xâu kí tự. Trong bài viết về hàm và chương trình con, chúng ta đã biết tới hai kiểu tham số là tham số truyền biến và tham số truyền con trỏ. Bài viết này sẽ giải...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 15: Các giá trị kiểu số. Thư viện toán học cmath. Biểu diễn giá trị kiểu char Các giá trị kiểu char sẽ được đặt trong dấu ngoặc đơn ''. Nếu như giá trị kiểu char có tiền tố L, giá trị đó thuộc...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 14: Mảng - Array Chúng ta đã sử dụng rất nhiều giá trị số trong series này, nhưng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cụ thể hơn về giá trị kiểu số, cũng như về thư viện toán học...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 13: Vòng lặp Trong phần trước, chúng ta đã đặt ra bài toán Lưu trữ thông tin cá nhân của người dân thành phố Hà Nội, và đúc kết ra rằng phải sử dụng các vòng lặp mới có thể duyệt qua và xử...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 12: Câu lệnh điều kiện Bài toán được đặt ra: Hãy viết các số từ 1 tới 5. Chắc chắn bạn sẽ làm trâu từ 1 tới 5 rồi, có gì to tát đâu nhỉ. Thế bây giờ bảo bạn in ra các số...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 11: Hàm - Chương trình con Không cần phải giải thích nhiều về tầm quan trọng của câu lệnh điều kiện - câu lệnh điều kiện trao cho chương trình máy tính sự linh hoạt, vào trường hợp này phải xử lý như thế...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 10: Toán tử (tiếp) Có một bài toán được đặt ra: Cho hai giá trị số a và b. Ta cần phải đảo giá trị của chúng - đặt a bằng b và đặt b bằng a. Ta không thể đặt thẳng giá trị...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 9: Toán tử Toán tử trên bit Như đã giải thích trong các phần trước, dữ liệu trên máy tính được lưu trữ dưới dạng dãy bit nhị phân. Các toán tử trên bit cho phép người dùng có thể thực hiện thay đổi...
Phần trước: [C++ Cơ bản] Phần 8: Input và Output (tiếp) Toán tử (operator) là các ký hiệu nhằm yêu cầu chương trình thực hiện các phép xử lý toán học, logic, vân vân… Toán tử có thể chia làm 6 loại: Các kí hiệu phép tính đại số Các...