Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag data-structure - page 2

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/KQUERY2/ Đề bài: Cho một dãy n phần tử a1, a2, …, an và một số các truy vấn-k. Ngoài ra còn có một số thao tác cập nhật. Một thao tác cập nhật là một cặp (i, v) nghĩa là ai cần được gán giá trị...
Link đề bài: http://www.vnoi.info/problems/show/MATSUM/ Đề bài: Cho ma trận N x N (N <= 1028). Có nhiều lệnh : “SET x y num” - gán ô (x, y) = num “SUM x1 y1 x2 y2” - tính tổng hình chữ nhật góc trái trên (x1, y1), góc phải dưới (x2,...
Link đề bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/KBUILD/ Đề bài : Vì lo lắng Pirate sẽ buồn chán khi một thân một mình ở đảo hoang, bạn gái Pirate từ trong đất liền dự định sang chơi với anh ấy. Pirate đang sinh sống trên một quần đảo gồm N đảo. Vì...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/QMAX2/ Đề bài : Giống bài QMAX (http://vnoi.info/problems/show/QMAX/) . Input n: số phần tử của dãy (n <= 50000).- m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000). +) biến đổi có dạng: 0 x y value +) câu hỏi có dạng : 1...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/QMAX/ Đề bài : Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0. Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị....
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/HEAP1/ Đề bài Một người nông dân muốn cắt 1 thanh gỗ có độ dài L của mình thành N miếng , mỗi miếng có độ dài là 1 số nguyên dương A[i] ( A[1] + A[2] + … A[N] = L ) . Tuy nhiên...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/NKMAXSEQ/ Đề bài: Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an. Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy số đã cho và khi đó, j-i+1 được gọi là độ dài, còn ai+ai+1…+aj được...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/SPSEQ/ Đề bài: W. là 1 dãy các số nguyên dương. Nó có các đặc điểm sau: Độ dài của dãy là 1 số lẻ : L = 2*N + 1 N + 1 số nguyên đầu tiên của dãy tạo thành 1 dãy tăng N +...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/INCVN/ Đề bài: Cho 1 dãy số gồm N(0 < N ≤ 10000) số tự nhiên S1,S2,…,Sn (0 ≤ S[i] ≤ 100000), Hãy đếm số lượng dãy con tăng có độ dài K(0 < k ≤ 50). Input Dòng đầu tiên là hai số tự nhiên N...
Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/INCSEQ/ Đề bài : Cho 1 dãy N phần tử (1 <= N <= 10^4). Đếm số dãy con tăng độ dài k (1 <= k <= 50 && k <= N). Input : Dòng đầu gồm 2 số n, k N dòng tiếp theo gồm...