Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag data-structure - page 4

Link Bài Tập Gốc ( Tiếng Anh ) :http://www.spoj.com/problems/LUBENICA Đề Bài ( Tiếng Việt ) Mạng lưới giao thông ở 1 nước bao gồm N thành phố (đánh số từ 1 đến N) và N-1 đường nối các thành phố với nhau. Có một đường đi duy nhất giữa mỗi...
Link bài tập gốc (tiếng Anh) http://www.vnoi.info/problems/show/QTREE5/ Đề bài (tiếng Việt) Cho 1 cây với N đỉnh được đánh số từ 1 đến N. Ta định nghĩa dist(a, b) là số lượng cạnh trên đường đi từ đỉnh a đến đỉnh b. Mỗi nút có một màu, đen hoặc trắng....
Đề: http://vnoi.info/problems/show/QTREEX/ Cho một cây gồm N nút đánh số từ 1->N. Các cạnh của cây đánh số từ 1-> N - 1, mỗi cạnh có trọng số là một số nguyên. Bạn cần viết chương trình thực hiện dãy các lệnh sau: CHANGE i v => Thay đổi trọng số...
Đề bài: http://vnoi.info/problems/show/CHAIN2/ Chuỗi từ có độ dài n là một dãy các từ w1, w2, …, wn sao cho với mọi 1 ≤ i < n, từ wi là tiền tố của từ wi+1. Nhắc lại từ u có độ dài k là tiền tố của từ v có độ dài l...
Link bài tập gốc (tiếng Anh) http://www.vnoi.info/problems/show/QTREE/ Đề bài (tiếng Việt): Bạn được cho một đồ thị dạng cây có N đỉnh và N - 1 cạnh được đánh số bắt đầu từ 1. Bạn được yêu cầu thực hiện các truy vấn sau: CHANGE i ti : đổi trọng...